ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน(ปรนัย)และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล