ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน(ปรนัย)และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้ามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน(ปรนัย)และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

About นางสาววนิดา หนกหลัง