โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีม 5 คน

จังหวัดตรัง แจ้งว่ากรมการศาสนา จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีม 5 คน เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะในรูปแบบที่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ  ทีมชนะเลิศการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 สนจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทร. 075-217585-6

kornkanok

About kornkanok