การอบมรมโครงการพัฒนาครู หลักสูตรการปลูกฝังวินัยทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยแนวคิด การเรียนรู้:ESSD รหัสหลักสูตร 612991056

นางลักษณา  จอมสืบ  ผู้จัดการมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทยและ นายวัชระธรรม จอมสืบ ที่ปรึกษามูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย เป็นองค์กรเพื่อเยาวชนระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิพรูเด็นซ์ (Prudence Foundation)  เป็นองค์การการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเซียลในภูมิภาคเอเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู การปลูกฝังวินัยทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยแนวคิด การเรียนรู้:ESSD รหัสหลักสูตร 612991056 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคล ได้จัดประชุมศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ตรัง เขต 1 และ เขต 2  เพื่อที่จะจัดอบรมครูที่สอนวิชาสังคมหรือครูประจำชั้น ป.4 – 6 เป็นเวลา 2 วัน โดยทางมูลนิธิจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่านิเทศติดตาม และประเมินผล โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
18112019_๑๙๑๑๑๘_0001_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0002_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0003_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0007_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0008_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0009_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0011_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0013_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0014_resize 18112019_๑๙๑๑๑๘_0015_resize

kornkanok

About kornkanok