การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการ PAOR

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน