โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย ศึกษานิเทศ ชเนตตี ชนชอบธรรม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

นิเทศโครงการนิเทศใจประสานใจ 1-11-62 by ครูบี

นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2

นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2_0

นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2_1

About โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด