ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบการสำรวจ”เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนบริหารและดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบแบบสำรวจได้ที่  https://survey-debt.otepc.go.th/  และให้ดำเนินการภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

kornkanok

About kornkanok