ช่องทางแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม เงินทุนหมุนเวียนฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามนโยบายรัฐบาล  มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชย์สูงสุดต่อข้าราชการครูฯ จึงได้เปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. E-mail ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา otepc07@hotmail.com
2. ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง
3. โทรศัพท์ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา โทร 022807972-4
4. โทรสาร 022807970 และ 022802844

 

kornkanok

About kornkanok