ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สเปคเครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์