โรงเรียนบ้านย่านตาขาวได้รับมอบเกียรติบัตร Best Practice การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นสถานศึกษาให้การสนับสนุนบุคลากรการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนบ้านย่านตาขาวได้รับมอบเกียรติบัตร Best Practice การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นสถานศึกษาให้การสนับสนุนบุคลากรการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ประธานในพิธี นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

34309 34319 34455

ratana

About ratana