รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน    บ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน         นายอำนาจ  ขันทกาญจน์

ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา 2561

บทสรุป

              รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน       บ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และของโรงเรียนความชัดเจนของเป้าหมาย  องค์ประกอบของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน  เกี่ยวกับการประเมินความรู้  ความพร้อม  ความสามารถ ความเพียงพอ  ความเหมาะสมของบุคลากร  งบประมาณ  ระยะเวลา  วัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน เกี่ยวกับการวางแผน  การดำเนินโครงการตามแผนการติดตามและประเมินผลการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ในประเด็นต่อไปนี้  ได้แก่ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู จำนวน 7 คน นักเรียน โดยใช้นักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านสื่อความจากข้อคำถาม ได้ดีกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ จำนวน 45 คน ผู้ปกครอง จำนวน 40 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

            1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น สรุปผลได้ดังนี้ ผลการประเมินโครงการด้านบริบท  ผลการประเมินด้านบริบทที่เกี่ยวกับข้องความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.58, S.D. = 0.25) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.52, S.D. = 0.17)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่  และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.64, S.D. = 0.19)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ  เกี่ยวกับการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D)  การติดตามประเมินผล (C)  และการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง (A)  ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.71, S.D. = 0.26) ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.55, S.D. = 0.24) และตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.55, S.D. = 0.18)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

                       4.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  ดังนี้

  1. กิจกรรมคุณธรรม ประสานใจ พบว่า  ระดับความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. กิจกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง พบว่า  ระดับความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3. กิจกรรม เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

                     (5) กิจกรรมคุณธรรมนำเด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด พบว่า  ระดับความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

              4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการประเมินผลผลิตของโครงการ เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้รูปแบบซิปป์        ตามแนวคิดในการประเมินโครงการของ  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยประเมินด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆที่ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีของนักเรียน

2. ควรประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

About อำนาจ ขันทกาญจน์