การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1   นายพงศ์ประพันธ์ เตละกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายประเสริฐศักดิ์  ลักติธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล ได้มาประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 1   ทางโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ชี้แนะแนวทาง ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานโรงเรียนบ้่านหยงสตาร์ ให้ดียิ่งขึ้น 

 DSC00009

DSC00007 DSC00011 DSC00012 DSC00018 DSC00019 DSC00021 DSC00027 DSC00029 DSC00031 DSC00032 DSC00041 DSC00043 DSC00045 DSC00047 DSC00048 DSC00052 DSC00053 DSC00057 DSC00060 DSC00072 DSC00073 DSC00006

About อมรทิพย์ สาวะเดช