ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ 
1. จิตอาสาพี่ช่วยน้อง จัดในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก
2. วันเยาวชนแห่งชาติ จัดในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ อาหารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
          จึงประชาสัมพันธ์เยาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เสนอชื่อส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ดังแนบ

รายละเอียดเยาวชนดีเด่น

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์