ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563

คณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 จำนวน 6 หลักสูตร โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS, TOEFL หรือ CU-TEP ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส่งเอกสารแบบฟอร์มในสมัคร หรือดาวโหลดที่เว็บไซต์ www.english.obec.go.th ไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางอีเมล eliobec2011@gmail ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2288 5891

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์