ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรคุณภาพ

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่เป้าหมายที่ต้องการ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0001 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0002 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0003 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0004 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0005 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0006 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0007 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0008 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0009 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0010 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0011 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0012 พัฒนาอง_๑๙๐๘๒๙_0013

kornkanok

About kornkanok