โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562 ทรงพระชนมายุ 87 พรรษา เป็นวโรกาสที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ในการนีี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
>>วิดีโอพิธีเฉลิมพระเกียรติ<<
>>ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9731 IMG_9743 IMG_9744 IMG_9793
IMG_0000 IMG_9699 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9801 IMG_9802 IMG_9805 IMG_9690 IMG_9811 IMG_9815 IMG_9819 IMG_9822 IMG_9830 IMG_9832 IMG_9836 IMG_9840 IMG_9844 IMG_9847 IMG_9848 IMG_9855 IMG_9857 IMG_9861 IMG_9862 IMG_9867 IMG_9877 IMG_9879 IMG_9882 IMG_9885 IMG_9889 IMG_9894 IMG_9897 IMG_9926 IMG_9927 IMG_9952 IMG_9955 IMG_9957 IMG_9961 IMG_9963 IMG_9966 IMG_9970 IMG_9972 IMG_9975 IMG_9979 IMG_9982 IMG_9989 IMG_9993 IMG_9994 IMG_9998 IMG_9999 
IMG_9691 IMG_9692 IMG_9695 IMG_9697

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง