การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองไทร โดยนายเอกวิทย์ ทัศนโกวิท

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ก โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการทดสอบแบบ T-test  ผลการวิจัยพบว่า

          1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 80.87/80.33

             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระ         การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 55.87 หลังใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ มีคะแนนเฉลี่ย 82.00 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก (=4.43, = 0.08)  

About นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร