รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 
                         โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ผู้ศึกษาค้นคว้า  ณัฎฐิรา  เตโชวิทวัสกุล
ปีการศึกษา       2560

บทคัดย่อ
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  สำนักการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยยอด จำนวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R 2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 8 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม  18  ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วย t – test
ผลการศึกษา พบว่า
      1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.44/84.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
      2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7988 หรือร้อยละ 79.88
      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
      4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
      รายงานผลการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความช่วยเหลือชี้แนะ และแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา คณะครูโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลามาช่วยตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
      ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
      คุณค่าและประโยชน์ของรายงานผลการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา – มารดา ที่ได้ให้ความรักเอื้ออาทรตลอดมา และเทิดทูนแด่บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆ จนกระทั่งผู้วิจัยสามารถศึกษาค้นคว้าจนสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


                                ณัฎฐิรา  เตโชวิทวัสกุล
 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน