กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนด้านการอ่าน การเขียนโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เป็นกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน (ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน)  1. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำที่ไม่มีตัวสะกด 2. คำที่สะกดตรงมาตรา คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา คำที่มีสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป 3. คำควบกล้ำ คำอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร และคำพิเศษ 4. ประโยคและการเขียนเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรม Walk rally ภาษาไทย  โดยนางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_2490_resize IMG_2492_resize IMG_2493_resize IMG_2494_resize IMG_2495_resize IMG_2496_resize IMG_2497_resize IMG_2498_resize IMG_2499_resize IMG_2500_resize IMG_2501_resize IMG_2502_resize IMG_2503_resize IMG_2504_resize IMG_2505_resize IMG_2506_resize IMG_2507_resize IMG_2508_resize IMG_2509_resize IMG_2510_resize IMG_2511_resize IMG_2512_resize IMG_2513_resize IMG_2514_resize IMG_2515_resize IMG_2516_resize IMG_2517_resize IMG_2518_resize IMG_2519_resize IMG_2520_resize IMG_2521_resize

kornkanok

About kornkanok