กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ

นายจรรยา  ส่งศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ได้เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ เมื่อวันที่ 12 กรฏาคม 2562  
  โดยมีการถวายทาน สมาทานศีล  นั่งภาวนา   เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรม ซึมซับหลักธรรม
และสิ่งดี ๆ ไปเป็นหลักยึดของชีวิตในอนาคต เมื่อเจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ต่อไป
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนันสนุนกิจกรรมในครั้่งนี้

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0099ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0043

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0040DSC09049 DSC09050ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0044 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0049
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0113 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0124

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0056

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม อ.2-อ.3_๑๙๐๗๑๕_0125

 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ