การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนกำลังคน

การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน

การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน