คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ สพท.

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานของ สพท. รายบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน