โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมรณรงค์โครงการยุวชนประกันภัย

นายวิษณุ วรรณบวร นางแสงดาว เพ็ชร์พราว และนายชยศัพท์ กระแสร์สาร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี รณรงค์โครงการยุวชนประกันภัย โดยนำวงดนตรี คณะวงจรปิด มาเปิดทำการแสดงสด ณ บริเวณหน้าแถวโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
>>วิดีโอแสดงสดคณะวงจรปิด<<

>>ภาพนิ่งการแสดงดนตรีคณะวงจรปิด<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
IMG_7018 IMG_7022 IMG_7024 IMG_6998 IMG_6999 IMG_6997 IMG_7000 IMG_7001 IMG_7003 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7008 IMG_7009 IMG_7010 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7014 IMG_7015 IMG_7016 IMG_7017 IMG_7019 IMG_7020 IMG_7021 IMG_7023

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง