โรงเรียนบ้านห้วยเร็จจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

ด้วยในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายสถาปนา สพฐ. นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดถวายเทียนพรรษา เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม ต.น้ำผุด อ.เมือง จ. ตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านห้วยเร็จต่อไป

ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐ ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_0 ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_1 ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_2 ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_3 ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_4 ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_5 ทำความดีวันเข้าพรรษา&วันครบรอบ 16 ปี สพฐ_๑๙๐_6

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ