ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กพิการรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ให้แก่เด็กออทิสติกหรือเด็กพิการประเภทอื่นๆ ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30น. – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง รายละเอียดดังแนบ
แบบขอรับทุนคุุณพุ่ม

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์