กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546


ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ.2550


ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553


ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
 

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 

ประกาศกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)
 

 

พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
 

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
 

พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548
 

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมฯ 2550
 

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
 

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน