การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ ประจำปี 2563

ด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์รับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ(ปวช.1 – ปวช.3) โดยนักเรียนกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2562ที่มีฐานะยากจนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน โดยให้สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนทีมีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิกำหนด รายละเอียดดังแนบ
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน-ปี-2563

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์