ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน และ โรงเรียนขนาดเล็ก(Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน และ โรงเรียนขนาดเล็ก(Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

About rangsima