โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) และโครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔)

โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔)

        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้เขียนใบสมัคร และให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารใบสมัครฉบับจริงทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลของตนเองใน Google Form ดังที่ปรากฏในใบสมัคร หมดเขตการรับสมัครในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารโครงการที่เว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com และเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) www.stopdrink.com , www.smokefreeschool.net

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน