การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                            สาระนาฏศิลป์ โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า             นางฐิติมา บูก๋ง

ตำแหน่ง                    ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ

สถานศึกษา                โรงเรียนวัดควนวิเศษ

ปีการศึกษา                2561

 

 

บทคัดย่อ

 

          การสอนโดยการนำแบบฝึกทักษะปฏิบัติมาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน นำเนื้อหาของบทเรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากที่สุด นักเรียนมีการเรียนรู้ซ้ำๆได้ตามต้องการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าหลังการจัดการเรียนรู้2) เพื่อศึกษาความสามารถการปฏบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าของนักเรียน

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์น่ารู้ และแบบฝึกทักษะปฏิบัติภาษาท่าพาเพลิน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบ t-test

          จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนทีเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 57.83 และคะแนนทีเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 42.17 โดยคะแนนทีเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.14 หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติภาษาท่าและนาฏยศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติทำให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้น

 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ