รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา การเขียนคำที่ใช้สระประสม สระเอีย เอือ อัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา การเขียนคำที่ใช้สระประสม  สระเอีย  เอือ  อัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
              ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว

ผู้วิจัย      นางจินดา  หวังหลี

ปีที่ทำการวิจัย      ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริม   การอ่านเพื่อพัฒนา การเขียนคำ ที่ใช้สระประสม  สระเอีย  เอือ  อัว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐   ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำที่ใช้สระประสม  สระเอีย  เอือ  อัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา การเขียนคำ ที่ใช้สระประสม  สระเอีย   เอือ  อัว  กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑ จำนวน ๓๗  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ๑) หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำที่ใช้สระประสม  สระเอีย   เอือ  อัว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๘  เล่ม  ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำ ที่ใช้สระประสม  สระเอีย   เอือ  อัว   จำนวน ๘ เรื่อง ๒๖ แผน  ๒๖ ชั่วโมง  ๓) แบบทดสอบระหว่างเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำที่ใช้สระประสม  สระเอีย  เอือ  อัว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สระละ ๑๐ ข้อ  จำนวน ๓ ฉบับ   ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดอบชนิดเลือกตอบ  ๓  ตัวเลือก  จำนวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน  ๕) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำที่ใช้สระประสม  สระเอีย  เอือ  อัว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน  ๑๐  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำ ที่ใช้สระประสม  สระเอีย  เอือ  อัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำที่ใช้สระประสม สระเอีย  เอือ อัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เท่ากับ ๘๑.๑๗/๘๓.๖๐  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้   ๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนคำ ที่ใช้สระประสม  สระเอีย   เอือ  อัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๖๓   ๓) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเขียนคำ ที่ใช้สระประสม  สระเอีย   เอือ  อัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratana

About ratana