การแข่งขันกีฬากลุ่มไพรสวรรค์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

3 5 6 7 บ้านทุ่งหนองแห้ง ยูงงาม

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน