ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

โรงเรียนวัดน้ำผุดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting ) เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562  เพื่อให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย  สนทนา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน    และกัน  เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำผุดได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting )  จึงกำหนดให้มีการประชุมขึ้น   เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง  แก้ไขพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0020 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0027 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0047 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0049 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0050 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0060 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0069 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0073 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0074 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0075 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0076 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0077 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0079 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0081 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0082 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0083 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0088 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0089 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0090 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0093 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0094 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0096 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0099 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0102 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0105 ประชุมผู้ปกครอง ๑๒๕๖๒ (๑๓ มิ.ย.๖๒)_190614_0106

About watnamput