กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2562

สไลด์1 สไลด์2 สไลด์3 สไลด์4 สไลด์5

13 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562 โดยให้คณะนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้สิทธิ์ในการเลือกประธานนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ หน้าที่ การเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย

โดยประธานนักเรียนในปี 2562 ได้แก่….เด็กหญิงชลินทร เมืองแก้วกุล
รองประธาน เด็กหญิงศราษิณี ศรีผอม และ เด็กหญิงสาวิตรี สาดเสงี่ยม
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กชายแทนคุณ ดิษฐ์แก้ว
เด็กชายวายุ โป้ฉิม
เด็ฏชายกฤตเมธ หอยบาง
เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีสุข
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองเขียว
เด็กหญิงกันต์ธิดา แก้วสิทธิ์
เด็กชายวัชรพล ด้วงสุข
เด็กหญิงลลิตา ปานะรัตน์

About watnamput