การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudication Training)

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดอมรบปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudication Training) ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือประชาสัมพันธ์ TA Training
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
ส่งใบสมัคร

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน