องค์กรคุณธรรม สพป.ตรัง เขต 1

เอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ

1.โครงการ เขตคุณธรรม
2.สรุปภาพรวมการประชุมขับเคลื่อน เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
3.คำประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนเขตคุณธรรม
4.ตาราง คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ สพป.ตรังเขต 1
5.แบบบันทึกการสะท้อนคิดหลังการดำเนินกิจกรรม
6.การขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ตรัง1_สพฐ
7.การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการ PAOR

ภาพกิจกรรมในโครงการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
การประชุมขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรม
การทำ PLC และ AAR องค์กรคุณธรรม
ทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรม
โครงการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
การประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน