ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School)

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งเอกสารใบสมัครมาในระบบ Smart Area ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.
ติดต่อสอบเพิ่มเติม 083-9675056 ศน.ณณฐกร

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน