ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

sangkorn

นายศังกร  รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

นายศังกร  รักชูชื่น  เกิดเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2510  ณ  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
มีประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ การฝึกอบรมและผลงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา    โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี      ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ)  การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติการรับราชการ
                    – ศึกษาธิการอำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
                    – ศึกษาธิการอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา
                    – ศึกษาธิการอำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
                    – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
                    – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
                    – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
                    – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
                    – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
                    – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

การฝึกอบรม
                   – หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7
                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                  – หลักสูตร ส.นบส. สำนักงาน ก.พ. 

ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
27 มกราคม 2559     – รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                              ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
27 มกราคม 2559     – รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                              ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
27 มกราคม 2559     – รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
                              พระมหากษัตริย์   ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

 

About the Author

admin