ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

 

1

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประวัติส่วนตัว

 • นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 58 ปี
 • สถานภาพ สมรส กับ นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่งครู คศ.3 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีบุตร 2 คน
 • ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 80/36 หมู่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ประวัติการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2520 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอินทรพิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปี พ.ศ. 2522 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.ก.ศ.สูง) จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
 • ปี พ.ศ. 2524 คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
 • ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ปี พ.ศ. 2554 DOCTOR OF EDUCATION จาก UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES

ประวัติการทำงาน

 • 1 กันยายน 2525 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 28 มิถุนายน 2526 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา
 • 16 พฤศจิกายน 2532 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอชัยบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 21 มีนาคม 2539 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา สังสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 18 ตุลาคม 2539 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวิภาวดี สังสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 24 พฤศจิกายน 2544 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอพนม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
 • 25 กันยายน 2545 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอท่าฉาง(เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
 • 22 กันยายน 2547 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 8 กันยายน 2549 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 • 31 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 • 2 ตุลาคม 2554 ดำรงดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • 4 พฤศจิกายน 2558 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 22 มีนาคม 2559 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
 • 25 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • 20 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ประวัติการฝึกอบรม

 • ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2538 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนของ ก.ค.ศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • Was in Beijing for a study visit From Nov.1st , 2014- Nov.5st , 2014 Held at the Beijing Chinese Language and college Beijing,P.R. China
 • ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้วให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • APPA English Intersive Training Program with outstanding commitment and diligence On the 21st – 21th of Match 2015 at the Royal River Hotel in Bangkok

ประวัติการได้รับการยกย่อง

 • ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อันดับที่ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกใหรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาฃีพการศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3

 

About the Author

admin