เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เป็นหน่วยงานกำกับ  ดูแล  สนับสนุน  ส่งเสริม  และประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคลต่างๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับให้เป็นไปตามนโยบาย และได้มาตรฐานการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงเป็นเสมือนหน่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาอื่น ๆ  ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเป็นธรรม ตลอดจนบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลที่เรียกว่า  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีอำนาจการบริหารการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 8 กลุ่ม และสถานศึกษา  ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9. สถานศึกษา

 

ที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ที่ 12 ถนนตรัง-
ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 572030 โทรสาร 075 224947  เว็บไซต์ http://www.trang1.go.th มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว อำเภอนาโยง และอำเภอหาดสำราญ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 โรง นักเรียนจำนวน 22,602 คน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน จำนวน  26 โรง นักเรียนจำนวน 24,219 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
  ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่จังหวัดเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่ยาวเหยียด ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง จากเชิงเขาบรรทัด ลาดต่ำลงมาจนจดฝั่งอันดามัน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจึงเป็นลักษณะควน (เนิน) สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจำนวนน้อย ซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายสภาพป่าเป็น  ป่าดิบชื้น ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัด ยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ และเป็นแนวเขตแบ่งจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีป่าชายเลน สำหรับท้องที่ ที่ติดกับทะเล มีเกาะในทะเลอันดามันอยู่ในการปกครองจำนวน 46 เกาะ รวมมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะอากาศทั่วไป
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุก เพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทย จึงพาเอาไอน้ำไปตกเป็นฝนทั่วไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ และจังหวัดตรังซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้จึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็น ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอา   ไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้อย่างเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศแต่ในภาคเดียวกันจังหวัดตรังมีฝนอยู่ในเกณฑ์แล้ง

การคมนาคม
 การคมนาคมของจังหวัดตรังสามารถเดินทางได้  4 ทาง คือ
1. ทางบก  มี 2 ทาง คือ
              1.1 ทางรถยนต์ ¬ ตรังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 828 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ ทำได้ 2 ทาง  คือ  
                  1) ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ  617 กิโลเมตร และตรงมาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 41 สู่อำเภอทุ่งสง ระยะทาง  133 กิโลเมตร แล้วแยก เข้าทางหลวงแผ่นดินสาย 403 สู่อำเภอห้วยยอดระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินสาย 4 อีก 28 กิโลเมตร ถึงตรัง รวมเป็นระยะทาง 828 กิโลเมตร 
                  2) ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ  มาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 35  (ธนบุรี – ปากท่อ) ระยะทาง  90 กิโลเมตร และแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินสาย 4 (เพชรเกษม) จนถึงชุมพร แยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง รวมระยะทาง1,020  กิโลเมตร
1.2 ทางรถไฟ  สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ มีรถเร็วออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีตรังทุกวันๆ ละ 2 เที่ยว โดยออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.05  น. และ18.30 น. ถึงตรังเวลา 08.30 น. และ 10.15 น. ตามลำดับ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หน่วยบริการการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ  โทร.223-7010, 223-7020      
 2. ทางอากาศ  ใช้บริการเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – ตรัง, ตรัง – กรุงเทพฯ  บินประจำทุกวัน
 3. ทางน้ำ  ใช้บริการที่ท่าเรืออำเภอกันตัง และอำเภอปะเหลียน

ภารกิจ อำนาจ หน้าที่
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กำกับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดำเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสานส่งเสริมการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

About the Author

admin