สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558

info58

1. ปกหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจำนวนโรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน                     

สรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตาม ระดับชั้น เพศ

สรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามช่วงชั้น รายอำเภอ รายโรง 2558     

สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ แยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558

สรุปนักเรียน โรงเรียน ขยายโอกาส ปีการศึกษา 2558

สรุปจำนวนนักเรียน โรงเรียน ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558

สรุปจำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท ชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558

สรุปจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2558

สรุปจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกระดับชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558 

สรุปจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภท เพศ ปีการศึกษา 2558

สรุปจำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.

สรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามน้ำหนักส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์ ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลบุคลากรเขตพืื้นที่

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น เพศ รายอำเภอ รายโรง 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามช่วงชั้น รายอำเภอ รายโรง 2558

- ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียน ขยายโอกาส ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียน ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามน้ำหนักส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์ ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกรายอำเภอ รายโรง ชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ

ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกรายอำเภอ รายโรง ชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน ปีการศึกษา 2557

ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลข้าราชการครู

 

 

About the Author

admin