สวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 (สกส.)

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง   เขต 1   เห็นว่า  งานสวัสดิการเป็นงานที่มีส่วนสำคัญ    ในอันที่จะเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  การเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  พ.ศ.2563

         ทั้งนี้  สมาชิก ได้แก่  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง  และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  สมาชิกสามารถดูเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

About the Author

admin