ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557

info57

คำนำเอกสารพื้นฐาน

สารบัญ ที่ปรึกษา

ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา จังหวัดตรัง จำแนกตามสังกัด และการศึกษา ปีการศึกษา 2557

 
ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549 – 2557

 

ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกรายอำเภอและขนาดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 4 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)1 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)2 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)3 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)4 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)5 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)6 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 5 (ต่อ)7 จำนวนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 6 จำนวน นักเรียน,ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนก รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตาราง ที่ 6 (ต่อ)1 จำนวน นักเรียน,ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนก รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตาราง ที่ 6 (ต่อ)2 จำนวน นักเรียน,ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนก รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตาราง ที่ 6 (ต่อ)3 จำนวน นักเรียน,ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนก รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตาราง ที่ 6 (ต่อ)4 จำนวน นักเรียน,ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนก รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตาราง ที่ 6 (ต่อ)5 จำนวน นักเรียน,ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนก รายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 7 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 7 (ต่อ)1 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 7 (ต่อ)2 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 7 (ต่อ)3 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 8 จำนวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 9 จำนวนเด็กพิการเรียนร่วมระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 10 จำนวนเด็กพิการเรียนร่วมจำแนกตามประเภท ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 13 (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 13 (ต่อ)1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 13 (ต่อ)2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 13 (ต่อ)3 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 13 (ต่อ)4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 (ต่อ) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 (ต่อ)1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 (ต่อ)2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 (ต่อ) 3ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 (ต่อ) 4ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 14 (ต่อ)5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 15 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ตารางที่ 16 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาตามจ.18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีพ.ศ. 2557

ตารางที่ 16 (ต่อ) ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาตามจ.18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีพ.ศ. 2557

ตารางที่ 16 (ต่อ)1 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาตามจ.18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีพ.ศ. 2557

ตารางที่ 16 (ต่อ) 2 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาตามจ.18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีพ.ศ. 2557

ตารางที่ 16 (ต่อ) 3ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาตามจ.18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีพ.ศ. 2557

About the Author

admin