นิเทศติดตามและประเมินผล

หลักสูตร

  •     

สาระการเรียนรู้

  •  

โตรงการตามนโยบาย

งานวัดผล ประเมินผล

1.  O-Net  

2.  NT 

3.  LAS

  •  

4.  PISA

  •      

งาน ก.ต.ป.น 

 

 

 

About the Author

admin